Koncerti

Saznajte sve o koncertima !

Kazalište

Sve o predstavama !

Predavanja

Saznajte sve o predavanjima koja organiziramo za Vas!

Izložbe

Sve o izložbama!

JAVNI NATJEČAJ za izbor (reizbor) i imenovanje ravnatelja/ice Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo

            Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93., 29/97., 47/99., 64/00. i 35/08.), te članka 30. stavak 2.  Statuta  Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo, Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo, sukladno Zaključku, KLASA:021-05/18-01/2, URBROJ: 238-07-08-2-18-4 od 26. veljače 2018. godine, raspisuje

JAVNI   NATJEČAJ

 za izbor (reizbor) i imenovanje ravnatelja/ice Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo

Za ravnatelja/ice Ustanove može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

 -visoka stručna sprema društvenog smjera, odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenoga smjera, odnosno završen diplomski sveučilišni studij sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17),

 

- najmanje pet godina radnog iskustva u kulturnim, obrazovnim i

  informativnim djelatnostima

- stručne i organizacijske sposobnosti

- poznavanje najmanje jednog stranog jezika (prednost engleskog)

Kandidati uz prijavu za Javni natječaj trebaju priložiti:

- diplomu o stručnoj spremi

- potvrdu o radnom stažu ili presliku radne knjižnice

- domovnicu ili presliku osobne iskaznice

- uvjerenje o nekažnjavanju, dokaz da nije pokrenut kazneni postupak (ne

starije od 6 mjeseci)

- dokaz o poznavanju stranog jezika

- životopis

             Na Javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola, sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08. i 138/12.)

            Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13) podnošenjem zamolbe kandidat koji se prijavljuje na natječaj prihvaća javnu objavu osobnih podataka koji su sadržani u prilozima potrebne dokumentacije za zapošljavanje, a u svrhu u koju su prikupljeni.

 Ravnatelj se imenuje na  vrijeme od četiri godine.

 Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se

Upravnom vijeću Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo, J. Zorića 21a, 10370 Dugo Selo

                             s naznakom "Javni natječaj za ravnatelja".

 

 Prijave se podnose u roku od 8 dana, od dana objave Javnog natječaja, u javnom glasilu.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

           

Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo