• 01/2753-419
 • Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

KATALOG INFORMACIJA Pučkog otvorenog Učilišta Dugo Selo

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

 I. UVODNE NAPOMENE

Na temelju članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama («Narodne novine», broj: 25/13.), Pučko otvoreno učilište Dugo Selo (dalje u tekstu: Učilište) ustrojava Katalog informacija koji sadrži pregled informacija koje posjeduje, raspolaže i nadzire Pučko otvoreno učilište Dugo Selo. Katalog sadrži informacije s opisom sadržaja, namjenom, načinom osiguravanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup informacijama.

Svrha objavljivanja Kataloga informacija je informiranje javnosti o dokumentima i informacijama  kojima Učilište raspolaže glede ostvarivanja prava na pristup informacijama.

Pučko otvoreno učilište, kao tijelo javne vlasti, omogućava pristup informacijama na sljedeći način:

1.putem službene web stranice Učilišta:

 • informacije o ustroju i nadležnosti Učilišta
 • informacije o zaposlenicima
 • informacije o aktivnostima Učilišta
 • informacije o pravnim i drugim aktima Učilišta
 • informacije o natječajima u postupcima javne nabave i postupcima prijma u radni odnos
 • informacije o aktivnostima polaznika
 • informacije o međuinstitucionalnim aktivnostima Učilišta
 • informacije o načinu i pravilima obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja
 • najave aktivnosti Učilišta
 • objave priopćenja za javnost
 • informacije o dnevnom redu i vremenu održavanja sjednica Upravnog vijeća Učilišta

2. održavanjem tiskovnih konferencija i davanjem pripćenja sredstvima javnog priopćavanja,

3. neposrednim pružanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev za pristup informacijama,

4. uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže tražene informacije,

5. dostavljanjem pisane informacije ili preslike dokumenata koji sadrže informaciju ili drugi oblik informacije korisniku koji je podnio zahtjev.

 

 II. OSNOVNI PODATCI UČILIŠTU

 

NAZIV TIJELA JAVNE VLASTI

Pučko otvoreno učilište Dugo Selo

ADRESA SJEDIŠTA

Josipa Zorića 21a

ODGOVORNA OSOBA

Nenad Haleuš – Mali, prof

TELEFON

2753-419

FAX

2774-131

E-MAIL

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

WEB ADRESA

www.pou-dugoselo.hr

OIB

21105612391

 

Pučko otvoreno učilište Dugo Selo je pravna osoba s javnim ovlastima (ustanova), a osnivači su: Grad Dugo Selo, Općina Brckovljani i Općina Rugvica.

         

Djelatnost Učilišta obuhvaća:

 • programe obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja djece i odraslih sukladno Zakonu o obrazovanju odraslih,
 • organiziranje kazališnih, glazbenih, estradnih, filmskih i drugih kulturno umjetničkih programa vlastite produkcije ili u suradnji s drugim ustanovama,
 • galerijsko – izložbena,
 • ostvarivanje i promicanje drugih kulturnih djelatnosti te nacionalnih i interkulturalnih vrijednosti (novinstvo, TV, radio),
 • organzacija tečajeva stranih jezika, glazbenog i likovnog izražavanja,
 • informatičko opismenjivanje mladeži, djece i odraslih,
 • javno informiranje,
 • nakladnička djelatnost,
 • novinsko – nakladnička djelatnost,
 • organizira prodaju umjetničkih djela, suvenira, knjiga, audio i video materijala,
 • organiziranje i promicanje različitih oblika kulturno- umjetničkog stvaralaštva.

 

Učilište je ustrojeno je po odjelima:

 1. Centar za informiranje
 2. Centar za obrazovanje
 3. Centar za kulturu

  

III. SADRŽAJ KATALOGA INFORMACIJA

 

Ovaj Katalog informacija sadrži pregled informacija koje posjeduje, s kojima raspolaže i koje nadzire Učilište i to kako slijedi:

 1. pregled informacija
 2. opis sadržaja informacija
 3. namjena informacije
 4. način osiguranja prava na pristup informacija.

 

a) Pregled informacija

Učilište posjeduje informacije, raspolaže s informacijama i nadzire informacije o:

 • ustroju i nadležnosti Učilišta
 • zaposlenicima
 • aktivnostima Učilišta
 • pravnim i drugim aktima Učilišta
 • načinu i pravilima obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja
 • aktivnostima polaznika
 • međuinstitucionalnim aktivnostima Učilišta
 • međunarodnim aktivnostima Učilišta
 • novinsko nakladničkoj djelatnosti

 b) Opis sadržaja informacija

 • ustroj i nadležnost Učilišta (opis djelokrug rada službi)
 • zaposlenici (osnovni podatci o zaposlenicima, zvanje zaposlenika, kontakt zaposlenika)
 • aktivnosti Učilišta ( na nastavnom, stručnom i društvenom polju)
 • pravni i drugi akti Učilišta ( Statut i pravilnici Učilišta, kurikulum, plan rada, godišnja izvješća, natječajna dokumentacija, naputci i sl.)
 • način i pravila obrazoavanja, osposobljavanja i usavršavanja (opće odluke o pravilima obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja)
 • aktivnosti polaznika (javni nastupi)
 • međuinstitucionalne aktivnosti Učilišta (suradnja s drugim ustanovama i drugim relevantnim ustanovama u Republici Hrvatskoj)
 • međunarodne aktivnosti Učilišta (suradnja i posjete van RH)

 c) Namjena informacija

 Namjena informacija u smislu ovog Kataloga je osiguravanje prava na pristup informacijama, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama i drugim propisima.

d) Način osiguravanja prava na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama iz ovog Kataloga ostvaruje se na način i u postupku propisanom Zakonom o pravu na pristup informacijama.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva za ostvarivanje  prava na pristup informacijama.

Zahtjev se podnosi:

 • pisanim putem na poštansku adresu Učilišta:

Pučko otvoreno učilište Dugo Selo

Josipa Zorića 21a

10370 Dugo Selo 

 • putem elektroničke pošte na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
 • telefonski zahtjev podnosi se: 01/2753-419 
 • zahtjev telefaksom podnosi se na broj: 01/2774-130

 

Usmeni zahtjev: 

može se podnijeti u službenim prostorijama Učilišta, neposredno službeniku za informiranje, svakog  radnog dana od 8:00 do 15:00 sati.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informacijama.

Korisnici prava na pristup informacijama oslobođeni su od plaćanja upravnih pristojbi.

Sukladno članku 19., stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama Učilište ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova.

 

Odgovor na pisani ili usmeni zahtjev za pravo na pristup informacijama Učilište će proslijediti u zakonskom roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Rok za odgovor na zahtjev može se produžiti do 15 dana u slučajevima propisanim zakonom.

 

                                                                                       Predsjednik Upravnog vijeća

                                                                                        Josip Horvatiček, dr. med. vet. v.r.

KLASA:021-05/15-01/03  

URBROJ: 238-07-82-2-15-4

Dugo Selo,  20. ožujka 2015. godine