• 01/2753-419
  • Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odluka o ustrojavanju kataloga informacija.doc

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

Na temelju članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama («Narodne novine», broj: 25/13.), i članka 28. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo, Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo, na 11. sjednici održanoj dana 20. ožujka 2015. godine, donijelo je sljedeću

 

O D L U K U

o ustrojavanju Kataloga  informacija
u Pučkom otvorenom učilištu Dugo Selo

 

 Članak 1. 

Ovom se Odlukom ustrojava Katalog informacija koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire Pučko otvoreno učilište Dugo Selo (dalje u tekstu: Učilište), a u cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj: 25/13.)

Korisnik prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija je svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija pripada svim korisnicima na jednak način i pod jednakim uvjetima i korisnici su ravnopravni u njegovom ostvarivanju.

 

Članak 2. 

Dokumenti na kojima je zapisana ili unesena informacija u smislu članka 1. stavka 1. ove Odluke, utvrđeni su u sistematiziranom Katalogu informacija Učilišta, koji čini sastavni dio ove Odluke.

 

Članak 3. 

Pristup informacijama u smislu ove Odluke omogućuje se na sljedeći način:

  1. redovitim objavljivanjem akata koje donose ravnatelj i Upravno vijeće Učilišta na oglasnoj ploči i službenoj internet stranici Učilišta;
  2. redovitim objavljivanjem izvješća o radu i financijskog izvješća te drugih odgovarajućih dokumenata koji se odnose na područje rada Učilišta na oglasnoj ploči i službenoj internet stranici Učilišta;
  3. objavljivanjem dnevnog reda sjednica Upravnog vijeća Učilišta, vremenu njihova održavanja, načinu rada i mogućnostima neposrednog uvida u rad Upravnog vijeća Učilišta;
  4. oglašavanjem u sredstvima javnog informiranja natječaja i natječajne dokumentacije u postupcima javne nabave, natječaja za prijam u radni odnos i dr., sukladno posebnim propisima, a iznimno u „Narodnim novinama“ kada je to posebnim zakonom propisano;
  5. davanjem informacije korisniku koji je podnio Zahtjev za pristup informacijama ili ponovnu uporabu informacija na jedan od sljedećih načina:

            – neposrednim davanjem informacije,

             – davanjem informacije pisanim putem,

             – uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,

             – dostavljanjem preslika dokumenta koji sadrži traženu informaciju,

             – na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.

Obrazac Zahtjeva iz stavka 1., točke 5. ovog članka čini sastavni dio ove Odluke.

 

Članak 4. 

            Učilište će uskratiti pravo na pristup informaciji odnosno uvid u dokumentaciju ako je informacija zakonom ili na osnovi kriterija utvrđenih zakonom proglašena državnom, vojnom, službenom, profesonalnom ili poslovnom tajnom, ili ako je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka.

            Učilište  će uskratiti pristup informaciji ako postoje osnovane sumnje da bi njezino objavljivanje:
            -  onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka, izvršenje sudske odluke ili kazne,

            - onemogućilo rad tijela koja vrše upravni nadzor, inspekcijski nadzor, odnosno nadzor zakonitosti,

            - povrijedilo pravo intelektualnog vlasništva, osim u slučaju izričitoga pisanog pristanka autora ili vlasnika,

            - naštetilo postupcima koje vode nadležna tijela u predistražnim i istražnim radnjama za vrijeme trajanja tih postupaka.

             Iznimno, Učilište će omogućiti pristup informacijama iz stavka 1. i 2. ovog članka, ako je takvo postupanje u interesu javnosti i nužno za postizanje zakonom utvrđene svrhe te razmjerno cilju koji treba postići.

 

Članak 5. 

Vremensko razdoblje u kojem su pojedine informacije dostupne, tj. u kojem se nalaze u posjedu Učilišta, utvrđeno je zakonskim i podzakonskim propisima o arhivskom gradivu i arhivima te Pravilnikom o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva Učilišta s rokovima čuvanja.

 

Članak 6. 

Uvjeti, način, postupci i ostale radnje putem kojih se javnosti omogućuje ostarivanje prava na pristup informacijama utvđen je Odlukom o imenovanju službenika za informiranje Učilišta.

 

Članak 7. 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči i službenoj internet stranici Učilišta www.pou-dugoselo.hr

  

Predsjednik Upravnog vijeća
Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo

Josip Horvatiček, dr.med.vet. v.r.

 

            Ova Odluka objavljena je na oglasnoj ploči Učilišta dana 2. travnja 2015. godine te na službenoj web stranici www.pou-dugoselo.hr

 

KLASA:021-05/15-01/03                                                               

URBROJ: 238-07-82-2-15-3

Dugo Selo,  20.ožujka 2015. godine