• 01/2753-419
  • Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

Na temelju članka 13. Zakona o pravu na pristup informacijama («Narodne novine», broj: 25/13.), i članka 34. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo donosie sljedeću 

O D L U K U

o imenovanju službenika za informiranje
Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo
 

 

Članak 1.

Ovom Odlukom imenuje se Službenik za informiranje u Pučkom otvorenom učilištu Dugo Selo (dalje u tekstu: Učilište) kao tijelu javne vlasti.

Službenik za informiranje je posebna službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama.

 

Članak 2. 

Službenikom za informiranje imenuje se Nadica Kozić koja  je raspoređena na radnom mjestu stručnog suradnika za kulturu.

 

Članak 3. 

Službenik za informiranje obavlja sljedeće poslove: 

- pravodobno i ažurno vodi evidenciju u skladu s propisima o uredskom poslovanju i sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama, na temelju kojih omogućava vođenje Kataloga informacija i pristup informacijama,
- rješava pojedinačne zahtjeve za pristup informacijama i ponovne uporabe informacija,
- obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija,
- unapređuje način obrade, razvrstavanja, objavljivanja i čuvanja informacija koje su sadržane u službenima dokumentima koji se odnose na rad Učilišta,
- osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih Zakonom o pravu na pristup informacijama,
- poduzima sve radnje i mjere radi urednog vođenja Kataloga informacija,
- vodi Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija,
- jednom godišnje, na kraju godine, podnosi izvješće neovisnom tijelu za zaštitu prava na pristup informacijama,
- surađuje s neovisnim tijelom za zaštitu prava na pristup informacijama, odnosno, Povjerenikom za informiranje
- obavlja i druge poslove vezano za primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama.

Službenik za informiranje neposredno je odgovoran ravnatelju Učilišta za sve radnje i mjere koje poduzima vezano uz primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama.

  

Članak 4. 

Korisnik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem pisanog ili usmenog zahtjeva Učilištu.

Usmeni zahtjev podnosi se neposredno službeniku za informiranje, svakim radnim danom od 8,00 do 15,00 sati u prostorijama Učilišta ili telefonskim putem, o čemu službenik sastavlja službenu bilješku.

Pisani zahtjev u svezi s ostvarivanjem prava na pristup informacijama podnosi se na adresu: Pučko otvoreno učilište Dugo Selo, Josipa Zorića 21a, 10370 Dugo Selo.

Zahtjev se može podnijeti i putem telefaxa na broj: 01/2774 130 ili E-maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  te će se isti smatrati pisanim zahtjevom.

Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

                                                                                                                                   

Članak 5. 

Na temelju usmenog ili pisanog zahtjeva, službenik za informiranje obvezan je omogućiti podnositelju zahtjeva pristup informacijama najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva službenik za informiranje će bez odgode pozvati podnositelja zahtjeva da ga ispravi u roku od pet dana od dana zaprimanja poziva za ispravak. Ako podnositelj zahtjeva ne ispravi zahtjev na odgovarajući način, a na temelju dostavljenog se ne može sa sigurnošću utvrditi o kojoj se traženoj informaciji radi, zahtje će se odbaciti rješenjem.

Rok iz stavka 1. ovog članka može se produžiti do 15 dana, računajući od dana kada je službenik za informiranje trebao odlučiti o zahtjevu za pristup informaciji, u sljedećim slučajevima:

- ako se informacija mora tražiti izvan sjedišta Učilišta,
- ako se jednim zahtjevom traži veći broj različitih informacija,
- ako je to nužno da bi se osigurala potpunost i točnost tražene informacije
- ako je dužan provesti test razmjernosti i javnog interesa, sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

O produženju rokova službenik za informiranje će bez odgode, a najkasnije u roku od osam dana, od dana zaprimanja urednog zahtjeva obavijestiti podnositelja zahtjeva i navesti razloge zbog kojih je taj rok produžen.

 

Članak 6. 

Ako korisnik smatra da informacija pružena na temelju zahtjeva nije točna ili potpuna, može zahtijevati njezin ispravak, odnosno dopunu u roku od 15 dana od dana dobivanja informacije.

Službenik za informiranje odlučit će o zahtjevu za dopunu, odnosno ispravak informacije u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

 

Članak 7. 

Službenik za informiranje ne donosi rješenje o zahtjevu:

1) kad korisniku omogućuje pristup traženoj informaciji,

2) kad obavještava korisnika da je istu informaciju već dobio, a nije protekao rok od 90 dana od podnošenja prethodnog zahtjeva,

3) kad obavještava korisnika da je informacija javno objavljena,

4) kad obavještava korisnika da mu je kao stranci u postupku dostupnost informacija iz sudskih, upravnih i drugih na zakonu utemeljenih postupaka propisom utvrđena,

5) kad obavještava korisnika da za informaciju postoji obveza zaštite odnosno čuvanja njezine tajnosti, sukladno zakonu koji uređuje sigurnosno-obavještajni sustav Republike Hrvatske te zaštita informacija koje predstavljaju klasificirane informacije čiji su vlasnici međunarodne organizacije ili druge države, te klasificirane informacije tijela javne vlasti koje nastaju ili se razmjenjuju u okviru suradnje s međunarodnim organizacijama ili drugim državama.

O postojanju razloga koji su utvrđeni stavkom 1. točkom 2., 3., 4. i 5. ovog članka službenik za informiranje bez odgode će obavijestiti podnositelja zahtjeva pisanim putem.

Članak 8. 

Službenik za informiranje rješenjem će odbaciti zahtjev ako ne posjeduje informaciju te nema saznanja gdje se informacija nalazi, kao i u sljedećim slučajevima:

1) ako se tražena informacija tiče postupaka koje vode nadležna tijela u predistražnim i istražnim radnjama za vrijeme trajanja tih postupaka

2) ako je tražena informacija posebnim zakonom proglašena tajnom

3) ako utvrdi da nema osnove za dopunu ili ispravak dane informacije u slučaju kada je podnesen zahtjev za ispravak i/ili dopunu pružene informacije

4) ako se traži informacija koja se ne smatra informacijom u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama.

 

 Članak 9. 

Protiv prvostupanjskog rješenja podnositelj zahtjeva, korisnik prava na informaciju, ima pravo izjaviti žalbu u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.
            Žalba se može izjaviti i kad službenik za informiranje, u propisanom roku, ne odluči o zahtjevu podnositelja.

Žalba se podnosi Povjereniku za informiranje koji obavlja poslove drugostupanjskog tijela kao neovisno tijelo za zaštitu prava na pristup informacijama.

  

Članak 10. 

Korisnik prava na informaciju, kojemu je omogućen pristup informaciji, dužan je platiti tijelu javne vlasti, odnosno Učilištu, naknadu stvarnih materijalnih troškova, koji nastaju pružanjem informacije, sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama koje donosi Povjerenik za informiranje.

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

Službenik za informiranje zatražit će od korisnika da unaprijed u cijelosti položi očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova odnosno troškova dostave na račun Učilišta u roku od osam dana. U slučaju da korisnik prava na informaciju u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na informaciju odustao od zahtjeva.

 

Članak 11. 

Naknada iz članka 11. ove Odluke uplaćuje se u korist žiro-računa Učilišta, broj HR7023600001810100008, model HR68, poziv na broj 7730- 21105612391 -OIB korisnika, svrha doznake: naknada za uvid u Katalog informacija.

 

Članak 12. 

Na sva ostala pitanja u vezi sa pravom na pristup informacijama, koja nisu uređena ovom Odlukom, primjenjuju se odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj: 25/13.).

Ova Odluka dostavit će se Povjereniku za informiranje (Agenciji za zaštitu osobnih podataka), u roku od mjesec dana od dana donošenja.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči i službenoj internet stranici Učilišta www.pou-dugoselo.hr.      

   

Ravnatelj
Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo

 Nenad Haleuš-Mali

                    

Ova Odluka objavljena je na oglasnoj ploči Učilišta dana 2. travnja 2015. godine te na službenoj web stranici www.dugoselska-kronika.hr.

 

KLASA:035-01/15-02/12                                                                

URBROJ: 238-07-82-01-15-1

Dugo Selo,  2. travnja 2015. godine